Algemene voorwaarden2017-12-12T12:50:14+01:00

Algemene verkoopsvoorwaarden

Door zijn bestelling wordt de koper geacht de algemene voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden.

Prijzen

De prijzen worden per eenheid of per fles uitgedrukt, inclusief huidig geldende accijnzen en btw, onder voorbehoud van drukfouten, prijsherziening door de leverancier of door de overheid opgelegd.

Levering

De levering wordt na aanvaarding van de bestelling uitgevoerd en dit zolang de voorraad strekt.   De goederen worden verzonden op risico van de koper. Franco levering ontslaat de koper niet van voornoemde risico’s.  Leveringstermijnen zijn niet bindend voor de verkoper en worden enkel ten titel van inlichting aan de klant verstrekt.  Vertraagde of laattijdige levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor de jaargangen van de diverse wijnen opvolgend te wisselen.

Betalingsvoorwaarden

De bedragen van onze facturen zijn betaalbaar voor uitlevering van de bestelde goederen, netto zonder korting. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen conventionele interesten ten belope van 1% van het factuurbedrag per maand als ook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van €25. Tevens is de consument gehouden tot betaling van alle incassokosten – zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €125.

  1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende geschieden.
  2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden een gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling worden bedongen (tijdens de herroepingstermijn). Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 Klachten

Om in aanmerking te worden genomen, moet elke klacht schriftelijk en binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld.

 Bevoegde instanties en toepasselijk recht

Elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden zal onderworpen worden aan de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper. Het Belgisch recht alleen wordt toegepast.

Contactgegevens:

Vincero Wines
Zammelseweg 4A
2440 Geel
België
Tel: +32 (0) 478 34 27 42 (ma 10u-17u, di 10u-15u, woe 13u-17u, vrij 10u-17u30, za 10u-15u)
e-mail: info@vincero-wines.be